Manuscripten

Mannen en vrouwen die Jezus volgen.

Meestal hebben we het over Jezus en Zijn twaalf discipelen. Twaalf mannen. Die kennen we wat beter, hoewel? Wat we ons vaak niet realiseren is dat er ook een groep vrouwen meetrok van Galilea naar Jeruzalem. Lucas maakt er melding van. Lucas 8:1-3 zegt het zo: En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem, en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem dienden met hun eigen bezittingen.

Mannen en vrouwen.

Wie zijn deze mannen en vrouwen? Wat beweegt hen om Jezus te volgen? Zijn ze onder de indruk geraakt van de dingen die Jezus zegt? Of van de wonderen die Hij doet? Dat proberen we uit te zoeken. Er komen nogal wat familiebanden aan het licht. Met deze vrouwen en mannen komen we soms ook de rest van het gezin tegen. De familie is heilig voor de mensen in die tijd. En dan hebben we het nog niet over de heilige familie het gezin van Maria, de moeder van Jezus. Is zij er trouwens ook bij, Maria? Ieder voor zich zijn deze mannen en vrouwen bijzondere mensen die ook weer hun eigen verhaal hebben.

Jezus volgen.

We gaan deze mensen veertig dagen volgen. Het is de vastentijd. De zondagen tellen niet mee, want dat zijn feestdagen. De vrouwen en de mannen zijn met Jezus op weg van Galilea naar Jeruzalem. Elke dag leren we hen een stukje beter kennen. Het zijn mensen zoals wij. Ze zijn ook wel weer heel verschillend. Ze handelen vanuit verschillende motieven. Wat verbindt hen met de Heere? Wat doen ze daar? Voor wie zijn ze daar? Wat beweegt hen? Hun levensverhalen kunnen ons bemoedigen en perspectief geven. Je komt dingen te weten die je nog niet wist. Het helpt je reflecteren over je eigen navolging van Christus.

Dag 1Salome – dood en opstandingDag 21moeder of hoeder
Dag 2gerechtigheid en vredeDag 22nederig of trots
Dag 3broer en zusDag 23bergen en dalen
Dag 4 oma en moederDag 24loslaten of vasthouden?
Dag 5geloof en gemeenschapDag 25achterlaten en ontvangen
Dag 6Zebedeüs- uit en thuisDag 26Judas de broer van Jakobus
God of mens?
Dag 7Johannes – groot en klein ego Dag 27Jakobus de broer van Jezus
Jood of christen
Dag 8te hard of te zachtDag 28met of zonder erkenning
Dag 9 voor of tegenDag 29Johanna en Suzanna
apart of gewoon
Dag 10grote naam of naamloosDag 30Maria, de moeder van Johannes Marcus
rijk of arm
Dag 11zelfredzaam of afhankelijkDag 31 in de kerk of thuis
Dag 12Salome – kwetsbaar, onaantastbaarDag 32verzoening en vernieuwing
Dag 13getuige of martelaarDag 33oud en nieuw
Dag 14Maria Magdalena –
een goede of slechte naam
Dag 34 Johannes Marcus
neef en oom
Dag 15God en de duivelDag 35rechter of beklaagde
Dag 16leugen en waarheidDag 36Johannes – Jood of Griek
Dag 17liefde of verliefd?Dag 37Johannes Marcus – uit elkaar of samen verder
Dag 18paniek of rust?Dag 38Marcus – Petrus en Paulus
Dag 19waan of werkelijkheidDag 39auteur of tolk
Dag 20Maria, de moeder van Jakobus en Joses
mannen en vrouwen
Dag 40naakt of gekleed