Oefening in de Bijbelse eschatologie 7

Oefening in eschatologie 7

Terugblik

We hebben al een redelijk grote stap gemaakt. Het is gaandeweg duidelijk geworden dat de tempelontwijding onder Antiochus Epiphanes IV een voorlopige vervulling is van de eindtijd. Feit is dat er van 167 – 164 v Chr. dus al een soort van eindtijd geweest is. Op die manier krijgen we een goed beeld van wat ons te wachten staat in de toekomst. Al de ingrediënten van de aanval op God en de gelovigen komen voorbij in het boek Daniël: de geloofsafval en de grote verdrukking en de directe aanval op het geloof en de God van Israel in het boek Daniël voorgesteld met het begrip de verwoestende gruwel. God weet het. De HEERE ziet de confrontatie met het kwaad van verre aankomen. In die zin is het een waarschuwing voor de trouwe gelovigen, maar het is ook een bemoediging. Het is een bemoediging omdat God de tijd van de verdrukking met de helft bekort en omdat Hij mensen zendt – de verstandigen – die de gelovigen op het rechte pad proberen te houden. In Daniël 12 – na de dood van Antiochus Epiphanes IV – duikt opnieuw de term de verwoestende gruwel op compleet met die bijzondere tijdsaanduiding. Wat blijkt? De definitieve eindtijd hebben we inderdaad nog voor ons.

Vooruitblik

Het is de Heere Jezus die met het begrip de verwoestende gruwel bijzondere aandacht vraagt voor het boek Daniël. De Heere ziet voor de toekomst een vergelijkbare scene aankomen als met het beeld van Zeus in de tempel. Er zijn verschillen – zo lijkt het ditmaal niet om een beeld maar om een persoon te gaan – maar de overeenkomsten helpen zeker om aan te voelen wat de Heere wil zeggen. Bij het maken van de vragen zullen sommige antwoorden opnieuw – de eerste letter – als code fungeren die de toegang opent om ook het verhaal te lezen.

De zevende oefening

De zevende oefening in eschatologie gaat over de rede van de Heere Jezus over de laatste dingen. Een van de meest in het oog springende zaken is de verwoestende gruwel die door de Heere wordt aangehaald in Zijn eschatologie. We zijn benieuwd of we ook de begeleidende verschijnselen van de eindtijd – zoals bekend uit het boek Daniël – zullen terug zien.

Marcus 13
1 En toen Hij uit de tempel ging, zei een van Zijn discipelen tegen Hem: Meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen!
2 En Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.
3 En toen Hij op de Olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas Hem toen zij alleen waren:
4 Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan?
5 En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen: Pas op dat niemand u misleidt.
6 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
7 En wanneer u hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, word dan niet verschrikt, want dit moet gebeuren, maar het is nog niet het einde.
8 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen en er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën.
9 Past u op uzelf; want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in de synagogen zult u geslagen worden; en u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen.
10 En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken.
11 En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest.
12 En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden.
13 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
14 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniël gesproken is, zult zien staan waar het niet behoort – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
15 En wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan in het huis om iets uit zijn huis te halen,
16 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet, om zijn bovenkleed te halen.
17 Maar wee de zwangere en de zogende vrouwen in die dagen!
18 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter.
19 Want die dagen zullen dagen van zo'n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal.
20 En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.
21 En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of zie, Hij is daar; geloof het niet.
22 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden.
23 Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd!
24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven.
25 En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden.
26 En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.
27 En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.
28 En leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.
29 Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur.
30 Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn.
31 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.
32 Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.
33 Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is.
34 Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn dienaren volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de deurwachter waakzaam te zijn.
35 Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg,
36 opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft.
37 En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!

De zevende vraagstelling
Lees Marcus 13 en wil antwoord geven op de volgende vragen.
1. De Heere haalt het begrip de verwoestende gruwel uit het boek Daniël aan en projecteert het op de toekomst. Wat verwachten we concreet als zich zoiets zal voordoen? Wat is de vermoedelijke locatie in Jeruzalem – codewoord – waar de verwoestende gruwel zich laat zien? Vergelijk ook Mattheüs 24:15.

De letter is: