Oefening in de Bijbelse eschatologie 1

Oefening in eschatologie 1

U wilt uw kennis van de Bijbelse Toekomstverwachting testen. U bent van harte welkom. Misschien is het uiteindelijk niet uw eschatologie. Op zich is dat ook niet de opzet. Het is de bedoeling dat u toegroeit naar uw eigen inzichten op dit punt. Daarbij kan deze poging – om te komen tot een Bijbelse eschatologie – helpen.

Het traject

Het boek Daniël is fundamenteel voor de ontwikkeling van een Bijbelse eschatologie. De Heere Jezus lijkt naar dit boek te verwijzen in Zijn ‘rede over de laatste dingen’. Mattheus 24:15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! Vanuit Daniël kunnen we de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament naar de rede van de Heere Jezus over de laatste dingen in Marcus 13/Mattheüs 24/Lucas 21. Ook de (kleine) eschatologie van de apostel Paulus uit 2 Thessalonicenzen 2 lijkt hier op voort te borduren. De eschatologie van Johannes – ingegeven door de Heere Jezus – treffen we aan in het boek Openbaring. Vanuit het boek Daniël kunnen we nieuwe sporen ontdekken in de genoemde boeken van het Nieuwe Testament. Hopelijk zijn de overeenkomsten voldoende om u ervan te overtuigen dat we de lijn doortrekken van het Oude naar het Nieuwe Testament, maar er zijn zeker ook verschillen. Dat laatste is gunstig omdat we telkens weer nieuwe dingen ontdekken op hetzelfde traject. De beelden vullen elkaar aan zodat we tot een redelijk compleet plaatje komen.

Werkwijze van de test

De test zit als volgt in elkaar. Het is niet de bedoeling dat we u in een keer het hele verhaal vertellen. Het verhaal is uiteindelijk gebaseerd op Bijbelse gegevens. Het ligt in de bedoeling om uzelf te laten ontdekken wat er gaande is. Op die manier is deze test dus tegelijkertijd een oefening in eschatologisch bezig zijn. U kunt min of meer bewijzen dat u het begrepen hebt om door te gaan naar een volgende stap. Hoe gaat dit in zijn werk? De eerste letters van verschillende antwoorden vormen samen een code. Als u die invult op de bestemde plaats wordt u doorgelaten, tenminste als de code in orde is. Wanneer u dit traject succesvol aflegt zult u zien dat oefeningen afgewisseld worden door verhalen waarbij een zekere duiding gegeven wordt aan het Bijbelse materiaal dat u hebt gelezen en waarover u wat vragen beantwoord hebt. Mocht u vastlopen dan kunt u de antwoorden nog eens nalopen. Mocht u er echt niet uitkomen dan kunt u via de vragen/emailpagina de vraag voorleggen. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord. Neem uw tijd. Rome is ook niet in een dag gebouwd. Lezen en herlezen helpt.

De eerste oefening

De eerste oefening in eschatologie beperkt zich tot Daniël 2. Koning Nebukadnezar heeft een droom gehad over een groot beeld dat opgebouwd is uit verschillende metalen; goud, zilver, brons en ijzer. Na verloop van tijd raakt er een rotsblok op de bergen los. Het rolt naar beneden en verpulvert het grote beeld. De rots verspreidt zich over de hele aarde. Het is Daniël die – namens God – zowel de droom als de betekenis vertelt.

Daniël 2:26-45

26 De koning antwoordde en zei tegen Daniël – zijn naam was Beltsazar –: Bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb, en de uitleg ervan? 27 Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: De verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. 28 Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze: 29 Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En Hij Die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. 30 Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten. 31 U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. 32 Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, 33 zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. 34 Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. 35 Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. 36 Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen: 37 U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. 38 Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. 39 Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde. 40 En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. 41 Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. 42 En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. 43 Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. 44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. 45 Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.

De eerste vraagstelling.

Lees Daniël 2 en beantwoord de volgende vragen.

  1. Het grote standbeeld verbeeldt de opeenvolging van vier wereldrijken. Hoe weet u – vrij zeker – dat het om vier opeenvolgende rijken gaat? Codevraag: Welk ‘wereldrijk’ is het eerste van de vier rijken, die genoemd worden? Voer in het onderstaande tekstveld de eerste letter van het antwoord in: