Boeken

U kunt hier informatie over het boek ‘Bijbelse Toekomstverwachting’ lezen van ds. De Lange.

Eerste deel van het boek Bijbelse Toekomstverwachting

Een Adventsverhaal over twee pioniers op het gebied van Bijbelse Toekomstverwachting

Doctoraalstudie

In 2007 heb ik mijn doctoraal behaald aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn.

Mijn doctoraalscriptie was – wat mij betreft – een langgekoesterde wens. Tijdens mijn predikantschap heb ik mij verdiept in boeken als Daniël en Openbaring. Daarover heb ik nogal wat preken gehouden. Maar ook de eschatologische hoofdstukken in de Evangeliën zoals Marcus 13 en Mattheus 24 kwamen aan bod. Het leek mij geweldig om – als de HEER mij die gelegenheid zou geven – een studie te maken over de eschatologie van de Bijbel. Niet alleen de HEER stond daar achter maar ook de kerken gaven er de gelegenheid voor. In de theologie bleek de enige weg die van een doctoraalstudie en van een doctoraal scriptie. Gelukkig zag prof. Hofman NT mogelijkheden voor deze verdieping. Ik heb heel veel aan hem gehad.

Eschatologie

Er zijn mensen met een bijzondere belangstelling voor de eschatologie; ik ben een van die mensen. Het woord eschatologie komt van het Griekse woord ‘eschatos’ wat zoiets als ‘einde’ betekent, laatste stukje. Het kan van de tijd gezegd worden, maar ook van een zieke die in geval van een zij op haar eschatos’’ dwz op haar laatste dagen/op haar uiterste ligt. Het is duidelijk dat de HEER de belangstelling voor de eindtijd aanwakkert. In het eerste vers van het boek Openbaring wordt degene die de moeite neemt om het boek Openbaring te lezen gelukkig geprezen. In Daniël 12 stelt de HEER in het vooruitzicht dat degene die ernstig op zoek gaat naar de bedoeling van bepaalde uitspraken van de HEER over de toekomst, zal groeien in kennis. Daniël 12:4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Hoe komt een mens aan belangstelling voor eschatologie? Jonge vaders doen soms hetzelfde als de HEER. Zij verstoppen zich omdat ze hopen dat hun kind hen zoekt. Dat doet de HEER namelijk ook. De HEER geeft bijvoorbeeld aan koning Nebukadnessar een droom waar hij niet uitkomt. Hij heeft de kennis nodig van de God van de Bijbel om te begrijpen wat de droom wil zeggen. Zo verbergt de HEER ook een puzzel in het boek Daniël. Meerdere puzzels zelfs, maar om er een te noemen; God maakt Daniël duidelijk dat er vier rijken komen die het leven van Gods volk zwaar maken. Ook vertelt de HEER wat het eerste rijk is. Zoek het zelf maar op. Daniël 2. In alle rijken heeft Gods volk het te stellen met het wereldrijk, maar in het vierde rijk is het helemaal raak. Dan komt de zogenaamde ‘verwoestende gruwel’. In het boek Daniël wordt wel duidelijk wat de HEER daarmee bedoelt, maar er is iets vreemds aan de hand. ‘De verwoestende gruwel’ verschijnt in Daniël niet ten tijde van het vierde rijk, maar van het derde rijk. Apart. Hier klopt iets niet? Wat wil de HEER hiermee zeggen? Spannend. De uitkomst kunt u lezen in de scriptie en in mijn boek Bijbelse Toekomstverwachting.

Scriptie over de verwoestende gruwel

Drs. G. de Lange

btv

Uitleg bij Daniël, Openbaring en Jezus’ rede op de Olijfberg

Als Zijn discipelen vragen naar de voleinding van de wereld en Zijn komst, gaat Jezus zitten op de Olijfberg. Hij neemt de tijd voor dit belangrijke onderwerp. Opmerkelijk is dat Jezus in Zijn antwoord verwijst naar de profeet Daniël en Zijn volgelingen waarschuwt om waakzaam te blijven.

God Zelf moedigt ons aan om Zijn Woord te onderzoeken en geeft stukje bij beetje meer inzicht, is de ervaring van auteur Gerard de Lange, emeritus predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Zijn doctoraalscriptie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn over de verwoestende gruwel in Daniël en in de evangeliën is de basis voor dit boek dat een heldere en eenvoudige uitleg geeft van de eindtijd. Bijbelse toekomstverwachting licht niet alleen het boek Daniël en Jezus’ rede over de laatste handelingen in de eindtijd toe, maar behandelt ook alle hoofdstukken van Openbaring.

De auteur gebruikt daarbij mooie beelden ter verheldering, zoals de steen die in de vijver wordt gegooid. Als watergolven vanuit een steen in Jeruzalem gaat het Evangelie naar de einden der aarde om terug te keren tot waar ze ontstonden: in Jeruzalem.

Prof. dr. J. Hoek, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen en de Evangelische Theologische Faculteit Leuven en lector aan de Christelijke Hogeschool Ede, schrijft in zijn nawoord bij dit boek:

[…] een inhoudsrijke studie ter tafel over de toekomstverwachting van de christelijke gemeente en het leven in de eindtijd […] de kracht ervan ligt in een heldere uitleg van vele perikopen in de Schrift die op de nabije toekomst gericht zijn.

Klik hier om het boek op de website van de uitgever De Toetssteen te bekijken

Recensies

NBD Biblion door ds. Jenno Sijtsma

‘… Maar dit boek wil vooral de christen informeren over wat er voor de komst van dat Koninkrijk allemaal staat te gebeuren en uitvoerig belicht de auteur de vele profetieën. Hij doet dat op een fascinerende en bemoedigende manier …’

Recensie Uitdaging door Jacco Strijkel

‘Ik kan erg waarderen dat de auteur de teksten over de eindtijd dicht bij zijn lezers brengt. Op deze manier draagt het boek bij dat mensen zelf de profetieën gaan lezen en bestuderen en er verder onderzoek naar doen.’

Recensie De Waarheidsvriend door ds. M.A. Kuijt

‘…. verrassende doorkijkjes, zonder dat de schrijver pretendeert het laatste woord te hebben gesproken ofhet laatste, ontbrekende puzzelstukje te hebben gevonden. Wel is de schrijver er diep van overtuigd dat het meer dan tijd is om de Bijbel op het punt van de eindtijd intensiever te onderzoeken.’